_

استایلیست مو

_

سارا تسلیمی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستسارا تسلیمی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ10 اسفند ماه 99
تخصص هابراشینگ / کوتاهی مو / تتو