_

میک آپ صورت

_

ژوانا شریفی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

میک آپ آرتیستژوانا شریفی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ10 اسفند ماه 99
تخصص هامیک آپ چشم / چهره پردازی / تتو