_
میک آپ

سمانه مرشدی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستسمانه مرشدی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ10 اسفند ماه 99
تخصص هاتتو / طراحی / صورت