_

گریمور

_

نازنین افشار

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستنازنین افشار
مشتریقالب اکسترا
تاریخ10 اسفند ماه 99
تخصص هاگریم عروس / گریم حرفه ای / گریم سینمایی