پوریا پایون در مرکز زیبایی اسپرت سنتر

-آقای پوریا چی شد ورزش حرفه ای رو انتخاب کردی؟ یا از کجا شد بدنسازی رو انتخاب کردی یا چرا ورزش های دیگه رو نرفتی؟

+ بدنسازی  مادر همه ورزش هاست. و وقتی به ورزشکارا دیگه نگاه می کنی مثلا رزمی کارا یه شاخه اش به بدنسازی ارتباط داره.

 

دیدکاه ها غیر فعال هستند.